obchodní společnosti TECHGAL spol. s r. o., se sídlem Přerov I-Město, Přerov, Dluhonská 2893/92, PSČ 75002, IČO 47669845, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5026

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obecné obchodní podmínky společnosti TECHGAL spol. s r. o. (dále jen "OP") upravují vztahy při dodávkách zboží /dále jen jako celek "předmět plnění", nebo jednotlivě "zboží"/ společnosti TECHGAL spol. s r. o., (dále jen "dodavatel") k jejím zákazníkům, podnikatelům. Veškeré dodávky předmětu plnění ze strany dodavatele jsou prováděny za podmínek níže uvedených, pokud z každé jednotlivé smlouvy nevyplývá jinak. Pokud se obchodní a dodací podmínky zákazníka liší od těchto OP, použijí se, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodne písemně jinak, tyto OP. Obchodní a dodací podmínky zákazníka jsou pro dodavatele závazné pouze za předpokladu, že je dodavatel písemně uzná.

1.2. Jakékoli změny smlouvy, OP, vedlejší ujednání či jiné podmínky si vždy vyžadují písemné potvrzení oprávněnou osobou.

1.3. Písemným potvrzením objednávky zákazníka ze strany dodavatele, tj. jejím podpisem oprávněnou osobou, se na zákazníka vztahují tyto OP a dochází k souhlasu s těmito OP ze strany zákazníka. Obecné obchodní podmínky obsahují platná a závazná ustanovení, jimiž se dodavatel a zákazník budou řídit s ohledem na § 1751 občanského zákoníku.Zákazník potvrzuje souhlas s těmito OP také při fyzickém vybrání konkrétního zboží přímo v provozovně dodavatele. Obecné obchodní podmínky jsou vyvěšeny v provozovně dodavatele, dále jsou k dispozici na internetu (www.techgal.cz), na požádání je zákazník obdrží poštou či e-mailem.

1.4. V případě jakéhokoli nesouladu mezi obsahem smlouvy a OP jsou rozhodující podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě.

 

II. VÝZNAM POJMŮ

Pro účely těchto OP se použitými pojmy rozumí:

"Zákazníkem" je osoba, která v souladu s těmito OP vystaví dodavateli objednávku, a která potvrzením objednávky ze strany dodavatele uzavře s dodavatelem smlouvu. Zákazníkem je také osoba, která si  fyzicky vybere konkrétní zboží přímo v provozovně dodavatele.

"Plněním" se rozumí zboží dodávané dodavatelem v souladu s jeho předmětem podnikání.

"Zbožím" se rozumí výrobky, které jsou uvedeny v katalogu dodavatele názvem a číselným kódem, jakož i jiné výrobky, které na základě objednávky (poptávky) dodá a vyrobí dodavatel zákazníkovi.

"Objednávkou" se rozumí jednostranný úkon zákazníka (návrh smlouvy) učiněný vůči dodavateli s cílem obdržet od dodavatele konkrétní předmět plnění. Objednávka přitom zpravidla obsahuje:

 • obchodní firmu, příp. jméno a příjmení nebo název zákazníka; označení obchodní firmy dodavatele, sídlo dodavatele; bydliště nebo místo podnikání u zákazníka - fyzické osoby, sídlo - u zákazníka - právnické osoby,
 • IČO zákazníka a jeho DIČ je-li registrován jako plátce DPH; IČO a DIČ dodavatele;
 • označení /druh/ předmětu plnění, jeho cenu, popř. způsob jakým se cena stanoví, množství a případně jakost,
 • místo plnění, příp. osobu určenou pro převzetí předmětu plnění,
 • datum a popř. čas dodání předmětu plnění,
 • dodací a fakturační adresu, jsou-li odlišné od bydliště, místa podnikání nebo sídla zákazníka
 • bankovní spojení a číslo účtu zákazníka,
 • telefonické, faxové a příp. emailové spojení,
 • datum vystavení a podpis osoby pracovníka zákazníka oprávněného k odeslání objednávky.

"Smlouva" je uzavřena okamžikem, když objednávka zákazníka je písemně potvrzena  ze  strany dodavatele, nedílnou součástí každé jednotlivé smlouvy jsou tyto OP.

"Potvrzením objednávky" se rozumí jednostranný úkon dodavatele učiněný vůči zákazníkovi s cílem potvrdit uzavření a realizaci smlouvy a popř. upřesnit datum plnění.

 

III. PŘEVODITELNOST PRÁV A ZÁVAZKŮ

3.1. Zákazník není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu dodavatele, převést svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto OP na třetí osoby. Dodavatel neposkytuje souhlas s postoupením jakékoli smlouvy.

3.2. Dodavatel je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy a z těchto OP na třetí osobu. Zákazník výslovně souhlasí s postoupením jakékoli smlouvy s ním uzavřené. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením části plnění třetí osobu, zákazníkovi však odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnil sám.

 

IV. UZAVŘENÍ SMLOUVY

4.1. Dodávky předmětu plnění se uskuteční na základě písemné nebo mailové objednávky zákazníka- kupujícího a jejího potvrzení dodavatelem - prodávajícím.

4.2. V případě akceptace objednávky zašle dodavatel (mailem/poštou) zákazníkovi písemné potvrzení objednávky.

4.3. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele - prodávajícího vzniká mezi stranami závazný vztah v rozsahu objednaného a potvrzeného předmětu plnění za podmínek dohodnutých v těchto OP. Veškeré dodatky, výhrady, omezení či jiné změny, kterými zákazník chce doplňovat již potvrzenou objednávku, jsou považovány za novou objednávku, která musí být dodavatelem následně písemně akceptována, jinak smlouva nevznikne. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou se vylučuje.

4.4. Zákazník je povinen zajistit, aby za jeho osobu podepsala objednávku zboží u dodavatele pouze osoba oprávněná k uzavření smlouvy s dodavatelem, jinak dodavateli odpovídá za škodu.

4.5. Dodavatel si vyhrazuje právo uskutečňovat i částečné dodávky. Zákazník je povinen tyto částečné dodávky přijmout a uhradit za ně kupní cenu.

 

V. ZMĚNA NEBO ZRUŠENÍ SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM

5.1. Po potvrzení objednávky ze strany dodavatele, tzn. po uzavření smlouvy, je zákazník oprávněn změnu či zrušení smlouvy projednat s dodavatelem.

5.2. Dodavatel je oprávněn změnu či zrušení smlouvy odmítnout, v tomto případě pak nadále trvá původní smlouva, pokud se nedohodne jinak.

 

VI.JAKOST A PROVEDENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

6.1. Dodavatel, není-li dohodnuto jinak, dodává předmět plnění v jakosti a provedení odpovídající účelu, k němuž se předmět plnění obvykle používá. Jakékoliv specifické požadavky na předmět plnění je proto zákazník povinen sdělit do doby potvrzení objednávky - uzavření smlouvy.

6.2. Pokud se jedná o nákup dle vzorku, vždy rozhoduje jakost a provedení vzorku, který je zákazník povinen si bez zbytečného odkladu prohlédnout.

 

VII. CENA

7.1. Cena, pokud není dohodnuta ve smlouvě jinak, se řídí platným ceníkem dodavatele. Ceny uvedené v ceníku dodavatele, jakož i ústní a telefonické informace o cenách, jsou pouze informativní, ze strany dodavatele až do okamžiku uzavření smlouvy jsou nezávazné a zákazníkem nevymahatelné.

7.2. Cenu dodavatel v nabídce uvádí v CZK nebo v EUR s tím, že pokud je uváděna v EUR, pro přepočet na  CZK se použije aktuální denní kurz Komerční banky, a.s. devize prodej.

7.3. Cena je uváděna bez daně z přidané hodnoty, pokud není uvedeno jinak.

 

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1. Standardní platební podmínka poskytovaná dodavatelem je platba po dodání předmětu plnění se splatností ceny do 14 kalendářních dnů ode dne ode dne doručení faktury. Obecně se při pochybnostech má za to, že faktura je doručena zákazníkovi do 3 dnů po jejím odeslání na jeho adresu.

8.2. Na návrh zákazníka lze ve smlouvě dohodnout odlišné platební podmínky.

8.3. Dodavatel si vyhrazuje právo požadovat zaplacení ceny nebo její zálohy za předmět plnění předem.

8.4. Nárok na náhradu škody způsobené prodlením se splněním peněžitého závazku ani nárok na úrok z prodlení není vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty dotčen.

8.5. Datum zdanitelného plnění se řídí datem plnění předmětu plnění, viz ustanovení bodu 9.3. OP.

8.6. Peněžitý závazek zákazníka je splněn dnem připsání dlužné částky na účet dodavatele.

8.7. Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění závazků vyplývajících mu ze smlouvy, pokud bude zákazník v prodlení s jakoukoli platbou dle smlouvy nebo těchto OP, a to až do doby připsání dlužné částky na účet dodavatele. Dodavatel není v prodlení, je-li zákazník v prodlení s úhradou dlužné částky.

8.8. Dodavatel je oprávněn z důvodu prodlení zákazníka se zaplacením ceny nebo její části požádat zákazníka o vydání předmětu plnění a předmět plnění od zákazníka odvést, přitom zákazník v této souvislosti je povinen dodavateli sdělit, kde se předmět plnění nachází, umožnit dodavateli vstup k němu a předmět plnění mu vydat.

8.9. Všechny slevy z ceny budou zákazníkovi poskytnuty pod podmínkou dodržení sjednaných termínů splatnosti. Pokud zákazník bude v prodlení s plněním libovolného peněžitého závazku, ztrácí první den prodlení nárok na všechny dosud poskytnuté slevy z ceny předmětu plnění.

8.10. Ocitne-li se zákazník v prodlení se svým dílčím platebním závazkem, stává se celý zbytek nezaplaceného závazku /ceny předmětu plnění/ okamžitě splatným.

8.11 Zákazník je povinen uhradit dodavateli všechny odůvodněné výdaje a náklady vynaložené a vzniklé v důsledku zákazníkova jednání nebo opomenutí, kvůli kterému nemohl dodavatel plnit své závazky dle smlouvy nebo těchto OP. Nárok na náhradu škody převyšující tyto výdaje zůstává nedotčen.

 

VIIIa. ZAJIŠŤOVACÍ INSTITUTY PLATBY

8a.1. Zákazník prohlašuje v souladu s § 630 občanského zákoníku,  že prodlužuje promlčecí  dobu  veškerých práv vzniklých TECHGAL spol. s r. o. vůči němu z titulu uzavřené smlouvy na dobu 15 let od okamžiku, kdy započne tato doba běžet. Takové prohlášení se vztahuje i na práva vzniklá odstoupením od smlouvy.

8a.2. V případě, že zákazník není ve lhůtě splatnosti uvedené na faktuře schopen z jakéhokoliv důvodu provést úhradu ceny nebo její části, je povinen neprodleně, avšak vždy nejpozději před koncem lhůty splatnosti, informovat dodavatele a požádat ho o změnu termínu splatnosti. Neučiní-li tak, či nedojde-li k dohodě o prodloužení termínu splatnosti, je dodavatel oprávněn účtovat zákazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1% dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná pátým dnem po jejím vyúčtování.

 

IX. TERMÍN PLNĚNÍ

9.1. Určení termínu plnění je závislé na dostupnosti předmětu plnění a na provozních možnostech dodavatele.

9.2. Dodavatel je oprávněn bez jakéhokoli postihu ve výjimečných případech a po předchozím upozornění zákazníka termín plnění uvedený ve smlouvě a či dále upřesněný v potvrzení zakázky – objednávky prodloužit.

9.3. Pokud není dohodnuto jinak, je termín plnění splněn okamžikem předání a převzetí předmětu plnění přímo zákazníkem, nebo pokud ve smlouvě dohodne jinak, že termín plnění je splněn dnem, kdy byl předmět plnění předán prvnímu dopravci k přepravě pro zákazníka.

9.4. Je-li sjednán osobní odběr zákazníkem, je za splnění termínu plnění považováno též písemné sdělení dodavatele, že předmět plnění je připraven k předání. Nepřevzetí předmětu plnění zákazníkem nemá  vliv na řádné splnění termínu plnění ze strany dodavatele.

 

X. MÍSTO PLNĚNÍ

10.1. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, je místem plnění místo uvedené v označení zákazníka.

10.2. Náklady spojené s dodáním předmětu plnění platí zákazník, pokud není uvedeno ve smlouvě jinak.

 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

11.1. Zákazník je povinen předmět plnění převzít a neprodleně zkontrolovat množství a druh předmětu plnění.

11.2. Zjistí-li zákazník nesoulad s dodacím listem, přepravním listem, předávacím protokolem,  náložným  listem nebo jiným obdobným dokumentem (dále jen "dodacím listem"), popř. zjistí-li zjevné poškození obalu nebo samotného předmětu plnění, je povinen tuto skutečnost písemně uvést na dodacím listu a současně tuto skutečnost neprodleně oznámit dodavateli nebo doručiteli zásilky.

11.3. Při zjištění rozdílu v množství, druhu nebo jakosti předmětu plnění či jeho zjevném poškození, je  zákazník povinen podat dodavateli písemnou reklamaci do 2 pracovních dnů od jeho převzetí. Na pozdější reklamace nemá dodavatel povinnost brát zřetel s tím, že pokud nebude dohodnuto písemně jinak, později uplatněná reklamace dodavatele nezavazuje.

11.4. Zákazník se zavazuje, že zajistí převzetí předmětu plnění dle pokynů dodavatele, pokud budou takové pokyny dodavatelem vydány, a že nezmění ani neodstraní žádné štítky, nápisy ani žádná jiná označení, která na předmětu plnění umístil dodavatel.

 

XII. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Až do okamžiku úplného zaplacení ceny včetně DPH je předmět plnění ve vlastnictví dodavatele (tzv. výhrada vlastnictví dle § 2132 občanského zákoníku), a to i v případě, že bude začleněn do systému, který je majetkem zákazníka.

12.2. Zákazník není oprávněn k žádnému jinému nakládání s předmětem plnění, jehož cena není plně zaplacena, zejména ne k jeho zastavení apod. Dání zboží do zástavy nebo zajišťovací převedení vlastnictví ke zboží ve prospěch třetí osoby je bez souhlasu dodavatele vyloučeno.

12.3. Zákazník je povinen dodavateli neprodleně oznámit poškozování práv k předmětu plnění třetí osobou.

 

XIII.ZÁRUKA ZA JAKOST PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

13.1.Dodavatel odpovídá za jakost předmětu plnění po dobu dvacetčtyři měsíců, pokud nebude ve smlouvě uvedeno jinak. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené ve smlouvě, platí ujednání uvedené ve smlouvě. Pokud se liší délka záruční lhůty poskytnutá výrobcem od délky záruční lhůty uvedené v těchto OP a pokud nebude záruční doba upravena ve smlouvě, platí ujednání uvedené v těchto OP.

13.2. Záruční lhůta počne běžet dnem převzetí předmětu plnění zákazníkem.

13.3. Dodavatel v rámci poskytnuté záruky ručí výhradně za odstranění vady, která činí předmět plnění neupotřebitelným nebo jeho použitelnost je v důsledku výskytu vady velmi značně omezená a která vznikla v důsledku vady použitého materiálu nebo chybou výroby.

13.4. Výše uvedená záruka se nevztahuje:

 1. na předmět plnění, který byl po jeho převzetí zákazníkem zpracován, upraven nebo neoddělitelně spojen s jinou věcí,
 2. na vady vzniklé v důsledku tzv. vnější příčiny nebo vzniklé opravou provedenou jinou osobou, než dodavatelem,
 3. na vady vzniklé v souvislosti s jeho užitím v rozporu s dodanou dokumentací, běžnými zvyklostmi užívání, a na vady vzniklé umístěním předmětu plnění v nevyhovujících podmínkách,
 4. na vady vzniklé nesprávnou údržbou, nadměrnou zátěží a přetížením, neodbornou opravou, neodborným zásahem, přirozeným opotřebením, nevhodným nebo nedbalým zacházením, působením elektrických, chemických nebo jiných mechanických vlivů, nebo vzniklých v důsledku jiného vlivu, který není dodavatelem ovlivnitelný.

13.5. Vyměněná vadná část předmětu plnění v době záruční doby se stává vlastnictvím dodavatele.

13.6. Zákazník je povinen poskytnout dodavateli, potřebný čas pro provedení opravy /odstranění/ vady.

13.7. Zákazník má z titulu neodstranění vady nebo z titulu nepřiměřeného prodlení s odstraněním vady nebo dodáním náhradního dílu právo na slevu z kupní ceny, resp. z ceny díla. Přitom o nepřiměřené prodlení se jedná pouze v případě, pokud oprava nebyla provedena ani po upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty nebo se definitivně minula účinkem.

13.8. Jiná práva, než práva uvedená ve smlouvě nebo v těchto OP, zákazníkovi z titulu přijaté záruky nevznikají.

 

XIV. REKLAMACE

14.1. Projev vady předmětu plnění je zákazník povinen dodavateli nahlásit neprodleně, nejpozději však do 2 pracovních dnů po jeho zjištění.

14.2. Zákazník je povinen učinit hlášení projevu vady telefonicky nebo v elektronické podobě na emailovou adresu dodavatele, a neodkladně, nejpozději však do tří pracovních dnů ho potvrdit doporučeným dopisem (balíkem), a současně přiložit reklamované zboží spolu s veškerým příslušenstvím. Náklady na dopravu zboží k reklamaci nese zákazník.

14.3. Zákazník je oprávněn reklamovat i osobně, a to v sídle dodavatele s tím, že je povinen nejprve kontaktovat dodavatele s žádostí o schůzku.

14.4. Oznámení projevu vady jiným způsobem, než je uvedeno v bodě 14.2. OP, není považováno za  reklamaci, a proto se na ně nevztahují ustanovení uvedené v článku 13. OP.

14.5. při hlášení projevu vady je zákazník povinen uvést:

 1. řádné označení zákazníka,
 2. jméno pracovníka zákazníka, který nahlašuje vadu a který je současně oprávněn vadu nahlásit, a telefonický kontakt na něj,
 3. v písemném potvrzení datum a hodinu nahlášení vady,
 4. identifikaci předmětu plnění, na kterém se vada vyskytuje, a to včetně účetního dokladu nebo jiného obdobného dokumentu,
 5. popis vady a okolností, za kterých se vada projevuje.

14.6. Zjistí-li dodavatel, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje smluvní záruka, nese zákazník veškeré výlohy a náklady spojené s reklamací vady ze svého.

 

XV.UTAJENÍ INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15.1. Dodavatel a zákazník se zavazují, že uchovají v tajnosti veškeré informace, které získají v průběhu činnosti prováděné na základě smlouvy nebo její realizací, jakož i po jejím ukončení. Dále uchovají v tajnosti veškeré informace týkající se druhé smluvní strany, které nejsou veřejně přístupné. V této souvislosti jsou povinni zavázat k utajování informací veškeré své zaměstnance nebo osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací účelu smlouvy.

15.2. Dodavatel a zákazník se zavazují s těmito informacemi zacházet dle § 1730 Občanského zákoníku. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení platnosti smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že o vzájemných jednáních nemusí vést záznamy.

15.3. Smluvní strany jsou povinny dodržovat mlčenlivost o důvěrných informacích týkajících se důležitých podmínek smlouvy a o důvěrných informacích získaných v průběhu jednání i při realizaci smlouvy. Tyto informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen v případech stanovených zákonem nebo po oboustranné dohodě.

15.4. Dodavatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě jednotlivých smluv, nebo ad hoc pro účely plnění jeho právních povinností, zákazníkem, který je fyzickou osobou, poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace pro zákazníky související se zpracováním osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu s názvem INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ – ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ FYZICKÝCH OSOB dostupném na webových stránkách dodavatele.

 

XVI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST A TRVÁNÍ SMLOUVY

16.1. Přechod nebezpečí škody na předmětu plnění se řídí ustanovením občanského zákoníku.

16.2. Zákazník stvrzuje podpisem na dodacím listě, že předmět plnění - zboží není viditelně poškozen a že si jej řádně prohlédl v souladu s platnými právními předpisy.

16.3. Odpovědnost dodavatele či zákazníka za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se tak stalo:

 1. v důsledku vyšší moci; pokud vyšší moc působí po dobu nepřesahující 90 kalendářních dnů, jsou strany povinny splnit závazky vyplývající ze smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci,
 2. v důsledku zásahu úředních míst země výrobce předmětu plnění, který znemožní stranám splnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

16.4. Za vyšší moc strany považují stávku, nepokoje, požár, záplavy, extrémní klimatické podmínky, přírodní katastrofu, teroristický čin, epidemie. Za vyšší moc nelze pokládat zpoždění plnění od subdodavatelů.

16.5. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

XVII.VÝLUČNÁ ÚPRAVA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ A VZDÁNÍ SE PRÁVA

17.1. Veškerá práva a závazky dodavatele a zákazníka ve věci předmětu plnění jsou upraveny výhradně smlouvou a těmito OP ve znění všech platných dodatků a příloh. Všechny dohody nebo prohlášení, ať písemná nebo ústní, související s předmětem plnění a učiněná před účinností smlouvy či OP jsou neplatná, nikoho nezavazují a nikdo nemůže na jejich základě vznášet jakékoli nároky.

17.2. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou prostřednictvím oprávněných zástupců dodavatele a zákazníka.

17.3. Pokud se dodavatel vzdá určitého práva v případě porušení nebo nedodržení ustanovení smlouvy nebo těchto OP ze strany zákazníka nebo pokud se zdrží či opomene uplatnit či využít kteréhokoli práva, jež  mu podle smlouvy nebo těchto OP náleží nebo náležet může, nesmí být takový úkon považován nebo uplatňován jako precedens do budoucna pro jakýkoli další případ ani nelze považovat takové jednání za vzdání se jakéhokoli nároku, práva či výsady jednou pro vždy.

 

XVIII. DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

18.1. Veškeré oznámení a komunikace související se smlouvou a těmito OP (dále jen "oznámení") musí být písemná a musí být předána osobně nebo zaslána poštou s předplaceným poštovným  nebo elektronickou poštou, a to do sídla dodavatele nebo zákazníka nebo na jinou v budoucnu smluvními stranami výslovně sjednanou adresu.

18.2. Veškerá oznámení zaslaná prostřednictvím pošty se považují za doručená a přijatá buď v okamžiku skutečného doručení nebo třetím dnem po jejich podání k přepravě, a to podle toho, ke které skutečnosti dojde dříve.

18.3. Oznámení zaslaná faxem nebo elektronickou poštou se považují za doručená v okamžiku obdržení příslušného potvrzení o provedeném přenosu.

 

IXX. UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouva může být ukončena písemnou dohodou dodavatele a zákazníka nebo odstoupením od smlouvy s okamžitým účinkem, který nastane doručením projevu vůle druhé straně, z těchto důvodů:

 1. na straně zákazníka
  - bude   v   prodlení   s   plněním   peněžitého   závazku   déle   než   30   dnů   od   data  splatnosti
  - užívá předmět plnění v rozporu se smlouvou a těmito OP,
  - vstoupí do likvidace anebo na něj bude podán, či podá sám na sebe insolvenční návrh dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
  - jiným způsobem poruší OP.
 2. na straně dodavatele
  - po uplynutí lhůty uvedené v ustanovení bodu 9.2. těchto OP nedodá předmět plnění ani následně po písemném upozornění a po poskytnutí přiměřené lhůty zákazníkem.

 

XX.ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1. Smlouva a tyto OP, jakož i vztahy dodavatele a zákazníka výslovně ve smlouvě nebo v těchto OP neupravené se řídí českým právním řádem, konkrétně se řídí občanským zákoníkem České republiky a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky s vyloučením Vídeňské úmluvy o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, přičemž kolizní normy se neužijí.

20.2. Dodavatel a zákazník se zavazují řešit případné spory smírnou cestou. Pro případ, že nedojde ke vzájemné dohodě smluvních stran, se účastníci výslovně dohodli na změně místní příslušnosti soudu prvního stupně (prorogace) tak, že všechny spory, vyplývající z těchto OP či jednotlivých smluv, nebo v souvislosti s ní vzniklé, se budou v souladu s § 89a občanského soudního řádu řešit u věcně příslušného soudu prvního stupně dle sídla dodavatele tj. u Okresního soudu v Přerově.

 

XXI. VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ

Stane-li se jakékoli ustanovení smlouvy nebo těchto OP neplatné nebo neúčinné nebo některé ustanovení chybí, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, zůstává tím platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy nebo těchto OP nedotčena. Na místo dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamyšlenému účelu OP nebo není-li takového ustanovení práv. předpisu – způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě, uzavřou dodatek ke smlouvě, obsahující nové ustanovení, které bude svým obsahem a smyslem nejbližší ustanovení, které se stalo neplatným nebo neúčinným.

 

XXII.PLATNOST OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto OP jsou platné a účinné dnem 1. 12. 2014. Zákazník souhlasí s tím, že uzavřením jakékoli smlouvy     s dodavatelem souhlasí s možností OP v celém rozsahu v budoucnu měnit dle § 1752 občanského zákoníku. Případná změna OP bude zákazníkovi oznámena na adresu, ze které přijde jeho objednávka (v případě mailové objednávky), či na adresu, která bude uvedena v písemné smlouvě. Toto oznámení zakládá právo výpovědi zákazníka s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná plynout od prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla zákazníkovi oznámena změna OP.

 

V Přerově dne 25. 5. 2018


TECHGAL spol. s r. o., 
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Františkem Příkopou